Školní rok 2006/2007 skončil

 

Rozdání vysvědčení – většinou radost v očích dětí, smutek u těch, kteří učení nezvládli a zkazili si prázdniny, předsevzetí ostatních, že se příští rok polepší a už konečně se začnou i učit…. Poslední zvonění pro deváťáky, rozloučení se školou do které chodili devět dlouhých let. Květiny. Slzy. Škola končí!!! Ať žijí prázdniny!!! Hlavně, aby byly pro vás všechny, milé děti a učitelé, krásné a bezpečné a abychom se všichni ve zdraví opět v září v naší milé školičce v plném počtu sešli.

A vám, deváťáci, kteří se do své alma mater budete vracet už jen na skok, na návštěvu nebo, což je velice krásné, až jako rodiče svých dětí, z celého srdce přeji, abyste se v zatím pro vás zcela neznámé a možná i těžké budoucnosti dobře a odpovědně orientovali a rozhodovali, abyste byli zdravě ctižádostiví a kritičtí nejen k druhým, ale i k sobě, abyste se nezpronevěřili dobrému vychování, které vám do vínku dali vaši rodiče, rodina a škola, aby z vás byli zdraví, krásní, pracovití, poctiví, vzdělaní a vstřícní lidé a abyste lásku, obětavost a vstřícnost svým rodičům a rodině dokázali vrátit a rozdávat i potřebným bližním.

pristavba_1.jpg Letošní školní rok sice začal v září velice slibně, ale již od října se začaly vršit problémy jeden za druhým – dlouhodobá nemoc paní učitelky 5.třídy zapřičinila přidělení jejích hodin
a třídnictví ostatním kolegům do konce školního roku, což bylo pro nás všechny značně náročné a vyčerpávající. Dalším náporem na učitelský sbor bylo suplování za tři kolegyně, které čerpaly studijní volno v závěru svého vysokoškolského studia na státní závěrečné zkoušky. Nepříjemným zásahem do života školy bylo v prosinci rozhodnutí statika k uzavření staré budovy školy z důvodu hava-rijního stavu stropu. Štěstí, že škola má k dis-pozici nově vy-budované pra-covny pro vý-uku anglického jazyka a rodinné výchovy, do kterých byly dvě třídy ze staré budovy okamžitě přestěhovány. Šatny 1. – 5.třídy byly umístěny do tříd, šatna pro 6. – 9.třídu
je umístěna v jedné místnosti. Provoz družiny a činnost keramického kroužku též nebyla přerušena. Činnost školy probíhala ve stísněných poměrech, ale kvalita práce těmito nouzovými opatřeními nijak snížena nebyla. Obecní úřad rok před vyhlášením havarijního stavu ve staré škole nechal vypracovat stavební plány na přístavbu tělocvičny a přestavbu celé školy – viz webové stránky školy www.zspysely.cz . Na tuto akci je již vydáno stavební povolení. V současné době MěÚ zajišťuje finanční zdroje na realizaci stavby – jedná se
o částku 65 mil.Kč. Pokud vše se podaří, začne se se stavebními pracemi na jaře příštího roku. Bezpečnost dětí, kvalita školní práce a řádný provoz školy nebudou v žádném případě ohroženy.

Věřím, že se tak velké dílo za vzájemné spolupráce a vstřícnosti všech, tj. pracovníků MěÚ, učitelského sboru a ostatních pracovníků školy, žáků, rodičovské a ostatní veřejnosti, podaří a přispěje k dalšímu povznesení a rozkvětu našeho města.

Mgr.Vladimír Paclík, ředitel školy

Last Updated on 3.7.2007
By Mgr. Vladimír Paclík


[ hlavní stránka]