Informace k přijímacímu řízení

 

·  Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem střední školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2009 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2010, pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení (§ 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůže docházet k jejich změně (tu lze považovat za porušení § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona).

 

·  Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2010 (§ 60 odst. 16 a 17 školského zákona).

·  Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst (§ 60 odst. 22).  Informace o nich mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

 

·  Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2010. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy.

 

·   Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále možnost podat do 15. března 2010 přihlášku do oborů vzdělání podle § 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. 

 

·   Zápisový lístek musí uchazeč odeslat na SŠ do 5 dnů od doručení zprávy o přijetí.

 

Na webové stránce www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-stredni-skoly-a-konzervatore" jsou pravidelně aktualizovány informace související s novým systémem přijímacího řízení.

 

www.infoabsolvent.cz

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

 

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

 

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

 

Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna

 

Připravovat se na přijímací zkoušky.

 

Škola pořádá přijímací zkoušky od 22.4. do 7.5. 2010. 

 

Když škola nepořádá přijímací zkoušky, očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (může přijít

 

kdykoliv po 16. březnu).

 

V případě přijetí

 

do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek.

 

Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 

 

V případě nepřijetí

 

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

 

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

 

Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

 

 

 

Poslední úprava 12.12.2009
Mgr. Vladimír Paclík